• jelsa1.jpg
  • jelsa2.jpg
  • jelsa3.jpg

JAVNI POZIV - SUFINANCIRANJE FASADA / 19.02.2018.
PRAVILNIK O SUFINANCIRANJU OBNOVA FASADA / 19.02.2018.


Javni poziv - Oglas za prijavu kandidata za Program javnog rada / 17.11.2017.


Izvješće o javnoj raspravi II izmjena i dopuna PPUO Jelsa / 30.11.2017.
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE JELSA II
/ 23.10.2017.
JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelsa
/ 12.10.2017.
ZAKLJUČAK o utvrđivanju Konačnog prijedloga II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelsa / 12.12.2017.


PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA BR. XVII IVAN DOLAC-IVANKOVIĆ T2 / 30.09.2016.

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA br. XVII IVAN DOLAC IVANKOVIĆ T2 ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU / 30.09.2016.


Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Jelsa za treću ponovnu javnu raspravu / 15.07.2016.


Treća ponovna javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Jelsa / 06.07.2016.
    - Izvješće o III. ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna PPUO Jelsa / 24.11.2016.


Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Jelsa za 2016. godinu


Druga ponovna javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Jelsa / 21.03.2016.
    - Izvješće o drugoj ponovnoj javnoj raspravi / 14. travanj 2016.
    - Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi / 14. ožujak 2016.
    - Izvješće o javnoj raspravi / 24. rujan 2015.


DRUGA PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐANJA OPĆINE JELSA / Objavljeno: 14.03.2016.


JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja javne ceste D116 u katastarskim općinama Zastražišće, Gdinj, Bogomolje, Sućuraj.


PONOVNA JAVNA RASPRAVA IZMJENE I DOPUNA PPUO JELSA / Objavljeno: 20.02.2016.


PONOVNA JAVNA RASPRAVA IZMJENE I DOPUNE PPUO JELSA