• jelsa2.jpg
  • 1301757541_big.jpg
  • jelsa3.jpg
  • jelsa1.jpg

web banner JELSA 2

1. Zakjlučak o utvrđivanju Prijedloga UPU Poslovna zona Vrisna / 07.01.2021.
2. Javna rasprava o Prijedlogu UPU Poslovna zona Vrisna / 07.01.2021.
3. Prijedlog UPU Poslovna zona Vrisna / siječanj 2021.
4. ZAKLJUČAK o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja Poslovna zona Vrisna / 11.02.2021.
5. Izvješće o javnoj raspravi održanoj od 09.01.2021. do 09.02.2021.
6. ODLUKA O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POSLOVNA ZONA VRISNA
7. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA - POSLOVNA ZONA VRISNA / ožujak, 2021.


1. Odluka o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone "Autokamp Soline 2 - Vrboska"
2. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna UPU ugostiteljsko turističke zone "Autokamp Soline 2 - Vrboska"
3. Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone „Autokamp Soline 2 – Vrboska“
4. Zaključak načelnika o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Autokampa Soline 2" -Vrboska
5. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Autokampa Soline 2 - Vrboska
6. Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Autokampa Soline 2" - Vrboska
7. Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Autokamp Soline 2 - Vrboska"
8. Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana urešenja "Autokamp Soline 2 - Vrboska" i provedbene odredbe


1. Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelsa


1. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Gromin Dolac
2. Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Gromin Dolac
3. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Gromin Dolac
4. Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU Gromin Dolac
5. Objava javne rasprave za UPU Gromin Dolac
6. Prijedlog UPU ugostiteljsko turističke zone Gromin Dolac / ožujak, 2021.
7. Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko turističke zone Gromin Dolac - Izvješće o javnoj raspravi održanoj od 06.04.2021. - 05.05.2021. godine / 14.05.2021.
8. Odluka da za urbanistički plan uređenja ugostiteljsko turističke zone Gromin Dolac nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš / 18.05.2021.
9. Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Gromin Dolac / 28.07.2021.
10. GROMIN DOLAC - Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko turističke zone Gromin Dolac - elaborat / kolovoz, 2021.


Odluka o sadržaju studijske strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja br. III Zastražišće-Rakovica - T2 / 25.05.2020.
INFORMACIJA O PROVEDBI SPUO ZA UPU RASKOVICA 2019.
ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA SPUO ZA UPU RASKOVICA 2019.
   1. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja br. III Zastražišće Raskovica T2
   2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja br. III Zastražišće Raskovica T2
   3. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Zastražišće Raskovica T2
   4. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Zastražišće Raskovica T2
       Sažetak za javnost
 
      1_Namjena_PP_07 2020-Model
       2.1_Promet_PP_09 2020
       2.2_Elektroenergetika_PP_07 2020
       2.3_Telekomunikacije_PP_07 2020
       2.4_Vodoopskrba_PP_07 20202.4_Vodoopskrba_PP_07 2020
       2.5_Odvodnja_PP_07 2020-Model
       3_Uvjeti koristenja_PP_07 2020-Model
       4_Uvjeti gradnje_PP_07 2020-Model
   5. Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu UPU br. III Zastražišće Raskovica T2 / 17.06.2021.
   6. Zaključak o utrvđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja br. III Zastražišće Raskovica- T2
 
  7. Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja Zastražišće Raskovica -T2
       1_Namjena_KP_07 2021-Model
       2.1_Promet_KP_07 2021-Model
       2.2_Elektroenergetika_KP_07 2021-Model
       2.3_Telekomunikacije_KP_07 2021-Model
       2.4_Vodoopskrba_KP_07 2021-Model
       2.5_Odvodnja_KP_07 2021-Model
       3_Uvjeti koristenja_KP_07 2021-Model
       4_Uvjeti gradnje_KP_07 2021-Model


Pročišćeni tekst prostornoga plana općine Jelsa/ Rujan, 2018.


II IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE JELSA / Kolovoz, 2018.


URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA br. XVII IVAN DOLAC - IVANKOVIĆ T2 / Kolovoz, 2017.


UPU poslovne zone Vrboska - Jug / Ožujak, 2014.


UPU autokampa Soline 2 - Vrboska
DPU Groblja - Vrboska


CILJANE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE JELSA / listopad, 2014
Jelsa CID 1 Namjena površina 1-25000 * 
Jelsa CID 2 Infrastrukturni objekti i mreže 1-25000 * 
Jelsa CID 4-20 Građevinska područja 1-5000
Jelsa CID 4-20.-1 Korištenje i namjena površina
Jelsa CID 4-20.-2 Infrastrukturna mreža
Jelsa CID 4-20.-3 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite
Jelsa CID 4-20.-4 Uvjeti gradnje
Jelsa CID Kartogram
* (Nakon otvaranja obavezno preuzeti dokument kako bi isti u potpunosti bio vidljiv)


Prostorni plan Općine Jelsa / Listopad, 2008.