OPĆINA JELSA OBJAVLJUJE: POZIV ZA PRIJAVU I DOSTAVU PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE KOMUNALNE NAKNADE

 

 Sukladno zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 94/13, 153/13), Odluke o komunalnoj naknadi (,,Službeni glasnik Općine Jelsa’’ br. 1/01, 1/02, 6/06, 2/14 i 11/14) i Odluke o visini komunalne naknade (,, službeni glasnik Općine Jelsa’’ br. 6/06) obveznici (vlasnici ili korisnici nekretnina) plaćanja komunalne naknade dužni su u roku od 15 dana od dana nastanka obveze (izgradnja, kupnja) ili promjene osobe obveznika istu prijaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Jelsa.

 Komunalna naknada je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave, a sredstva od iste namijenjena su za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija, javna rasvjeta.

 

PODNOŠENJE PRIJAVA

 

 Obrazac prijava za utvrđivanje poreza na kuće Općine Jelsa može se podići u sobi br. 3. Općine Jelsa, Jelsa 404, 21465 Jelsa ili se može preuzeti na službenoj stranici Općine Jelsa www.jelsa.hr.

 Prijava za utvrđivanje komunalne naknade Općine Jelsa dostavljaja se: neposredno u sobu br. 3. Općine Jelsa, poštom na adresu: Općina Jelsa, Jelsa 4040, 21465 Jelsa ili putem elektroničke pošte: naknade@jelsa.hr.

 Za eventualne nejasnoće ili dodatne informacije kontaktirajte nas na tel. Broj: 021/718-918 ili 021/717-377.

 

KAZNENE ODREDBE

 

Na osnovi navedenog, a kako bi izbjegli pokretanje prekršajnog postupka, molimo Vas da, ukoliko isto već niste učinili, na priloženom obrascu izvršite Zakonom propisanu obvezu prijave nastanka obveze plaćanja komunalne naknade.

Člankom 40. stavak 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu je također propisano da će se svaka fizička ili pravna osoba koja ne prijavi nastanak obveze plaćanja komunalne naknade kazniti novčanom kaznom u visini godišnje obveze komunalne naknade.

 

  • Obrazac (Podaci za obračun komunalne naknade) za prijavu nastanka obveze nalazi se na linku.

OBRAZAC NAKNADE

OBRAZAC NAKNADE