grb

  R E P U B L I K A      H R V A T S K A

 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

            O P Ć I N A   J E L S A

          Jedinstveni upravni odjel

              Riva bb, 21465 Jelsa

 

 

POZIV – PRIJAVA ZA UTVRÐIVANJE POREZA OPĆINE JELSA ZA 2016. GODINU

 

Općina Jelsa objavljuje poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje poreza Općine Jelsa za 2016. godinu.

 

 Temeljem članka 38. i 42. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («NN», br: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka USRH, 73/08, 25/13, 147/14) i članka 12. i 46. Odluke o porezima Općine Jelsa («Službeni glasnik Općine Jelsa», br: 3/14.), Općina Jelsa objavljuje

 

POZIV

za podnošenje prijava za utvrđivanje poreza Općine Jelsa za 2016. godinu

 

I

 Pozivaju se pravne i fizičke osobe na dostavu prijave do 31. ožujka 2016. godine za utvrđivanje poreza na:

  1. kuće za odmor
  2. tvrtku ili naziv

II

 

POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

 

 Prema članku 35. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članku 8. Odluke o porezima Općine Jelsa propisano je da porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Jelsa.

 Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stana koji se koristi povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljodjelskih strojeva, oruđa i drugog pribora.

 Porez na kuće za odmor plaća se godišnje prema četvornom metru korisne površine kuće, dijela zgrade ili stana.

 Poreznu prijavu za 2016. godinu podnose svi obveznici poreza na kuće za odmor kod kojih je u odnosu na postojeće evidencije Općina Jelsa, Jedinstvenog upravnog odjela došlo do promjene stanja korisne površine, promjene adrese, promjene vlasništva ili stjecanja uvjeta za oslobođenje, kao i novi vlasnici kuća za odmor.

III

 

POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV

 

 Prema članku 42. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članka 13. Odluke o porezima Općine Jelsa, propisano je da porez na tvrtku ili naziv plaćaju pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti.

 Porez na tvrtku ili naziv prihod je općine ili grada na području koje je sjedište ili prebivalište ili uobičajeno boravište obveznika. Ako obveznik poreza na tvrtku ili naziv u svom sastavu ima poslovne jedinice na području Općine Jelsa (prodavaonice, pogoni, radionice, prodajna mjesta), obveznik je poreza na tvrtku ili naziv za svaku poslovnu jedinicu, bez obzira gdje mu je sjedište ili prebivalište ili uobičajeno boravište.

 Porez na tvrtku ili naziv plaća se neovisno o tome da li je tvrtka istaknuta.

 Poreznu prijavu za 2016. godinu podnose svi obveznici poreza na tvrtku ili naziv kod kojih je u odnosu na postojeće evidencije Općina Jelsa, Jedinstvenog upravnog odjela došlo do promjene podataka koji utječu na utvrđivanje porezne obveze, te svi obveznici koji na području Općine Jelsa imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogoni, radionice, prodajna mjesta), a nisu izvršili prijavu u prethodnom razdoblju.

 

IV

 

PODNOŠENJE PRIJAVA

 

Obrasci prijava za utvrđivanje poreza Općine Jelsa mogu se podići u pisarnici Općine Jelsa, Jelsa, Jelsa 404 ili se mogu preuzeti na službenoj stranici Općine Jelsa www.jelsa.hr

Prijava ne mora biti ispunjena na objavljenom obrascu, ali mora biti čitka i mora sadržavati sve podatke iz objavljenog obrasca.

Prijave za utvrđivanje poreza Općine Jelsa dostavljaju se neposredno pisarnici Općine Jelsa, poštom na adresu: Općina Jelsa, Jedinstveni upravni odjel, Jelsa 404, 21465 Jelsa ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu: ruzica.sarjanovic@jelsa.hr

 

V

 

Za ne podnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza predviđene su novčane kazne za prekršaj od 500,00 do 25.000,00 kuna, a sukladno članku 89. navedenog Zakona.

 

  • obrazac za prijavu poreza na kuću za odmor možete preuzeti ovdje

PRIJAVA VIK 2016. GODINE

PRIJAVA VIK 2016. GODINE

 

  • obrazac za prijavu poreza na tvrtku možete preuzeti ovdje

PRIJAVA TVRTKA 2016

PRIJAVA TVRTKA 2016.