RAD OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA

 

 


 

 

a_grb_2

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

grb_Jelse

O P Ć I N A   J E L S A

Općinsko vijeće

 USVOJENI DNEVNI RED 

XV. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA

održane dana 20. travnja 2015. g. u Vijećnici “Obćinskog doma” u Jelsi

 

 1. Usvajanje zapisnika sa XIV. sjednice Općinskog vijeća.
 2. Vijećnička pitanja.
 3. Prijedlog Odluke o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Jelsa.
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni naknade za razvoj.
 5. Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Jelsa u 2015.g.
 6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za stjecanje nekretnina u RH od strane fizičkih osoba norveških državljana Jostein Larsen i Nina Graeger.
 7. Prijedlog Odluke o dodjeli i obavljanja javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada na području Općine Jelsa.
 8. Rasprava o pripremi turističke sezone 2015. g. na području Općine Jelsa.

 

USVOJENI AKTI

01. Usvojeni Zapisnik XIV sjednice Općinskog Vijeća

03. Ciljane izmjene i dopune PPUO Jelsa

04. Izmjena odluke o naknadi za razvoj

05. Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Jelsa za 2015.g.

06. Zaključak o davanju suglasnosti zs stjecanje prava vlasništva norveškim državljanima

07. Odluka o dodjeli obavljanja usluge prikupljanja mješovitog otpada.

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

a_grb_2

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

grb_Jelse

O P Ć I N A   J E L S A

Općinsko vijeće

 USVOJENI DNEVNI RED 

XIII. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA

održane dana 19. prosinca 2014. g. u Vijećnici “Obćinskog doma” u Jelsi

 

 1. Usvajanje zapisnika sa XII. sjednice Općinskog vijeća.
 2. Vijećnička pitanja.
 3. Prijedlog Zaključka povodom peticije Udruge za održivi razvoj Grada i otoka Hvara „DIGNITEA“.
 4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju darovanja dijela nekretnine označene kao č. zem. 1719 k.o. Zastražišće od Hvarske biskupije za potrebe izgradnje mrtvačnice u mjestu Zastražišće.
 5. Prijedlog Zaključka o pristupanju sklapanju drugog Dodatka Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Hvara, broj 09-I-70120/02-17.
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Oduke o komunalnom doprinosu.
 7. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelsa za 2014.g.
 8. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Jelsa za 2014.g.
 9. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Jelsa za 2014.g.
 10. Izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Općine Jelsa za 2014.g.
 11. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.g.
 12. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona komunalnom gospodarstvu u 2014.g.
 13. Prijedlog Proračuna Općine Jelsa za 2015.g.
 14. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Jelsa za 2015.g.
 15. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Jelsa za 2015.g.
 16. Prijedlog programa javnih potreba u športu Općine Jelsa za 2015.g.
 17. Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Jelsa za 2015.g.
 18. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.g.
 19. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015.g.
 20. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju.
 21. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora „Gradske kavane“.
 22. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja broj 23 c. Jelsa – Vitarnja.

 

USVOJENI AKTI

01. Usvojeni Zapisnik XII sjednice Općinskog Vijeća

03. Zaključak povodom peticije Udruge Dignitea, Hvar.

04. Odluka o prihvaćanju darovanja zemljišta Hvarske biskupije za mrtvačnicu u Zastražišću

05. Zaključak o sklapanju 2. dodatka Sporazuma o finaciranju kapitalnih projekata

06. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

07. a) Izmjene i dopune proračuna Općine Jelsa za 2014 . i projekcija za 2015. i 2016.g.

07. b) Obrazloženje Izmjena i dopuna proračuna Općine Jelsa za 2014 . i projekcije za 2015. i 2016.g.

08. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2014.g.

09. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2014.

10. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi za 2014

11. Izmjene i dopune Program gradnje objekata i uređaja kom. infrastr. za 2014.g.

12. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g.

13. a) Proračun Općine Jelsa za 2015.

13. b) Obrazloženje Proračuna Općine Jelsa za 2015.g. i projekcije za 2016. i 2017.

14. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jelsa za 2015.g.

15. Program javnih potreba u kulturi Općine Jelsa za 2015.g.

16. Program javnih potreba u sportu Općine Jelsa za 2015. g.

17. Program javnih potreba u sportu Općine Jelsa za 2015.g.

18. Program socijalne skrbi Općine Jelsa za 2015.g.

19. Program izgradnje objekata komunalne infrastrukture 2015.g.

20. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. g.

21. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup Gradske kavane

22. Odluka o izradi UPU-a br. 23. c Jelsa -Vitarnja

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

a_grb_2

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

grb_Jelse

O P Ć I N A   J E L S A

Općinsko vijeće

 USVOJENI DNEVNI RED 

XI. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA

održane dana 22. kolovoza 2014. g. u Vijećnici “Obćinskog doma” u Jelsi

 

 1. Razmatranje ponude društva KUBIKA d.o.o., Split za ostvarivanje prava prvokupa nekretnina označenih kao č.zem. 811/2 i 811/3 k.o. Vrboska, temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („NN“, 69/99, 151/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13).

 

USVOJENI AKTI

01. Odluka o očitovanju na pravo prvokupa ex. Škvera u Vrboskoj

 

 

a_grb_2

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

grb_Jelse

O P Ć I N A   J E L S A

Općinsko vijeće

 USVOJENI DNEVNI RED 

X. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA

održane dana 8. kolovoza 2014. g. u Vijećnici “Obćinskog doma” u Jelsi

 

 1. Usvajanje zapisnika sa IX. sjednice Općinskog vijeća.
 2. Vijećnička  pitanja.
 3. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Jelsa za 2014.g.
 4. Zaključak povodom razmatranja Informacije o potrebi izrade Konzervatorske podloge kao stručne podloge za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelsa, s ciljem određivanja mjera za zaštitu i unapređenje kulturnog krajolika, uvjeta uređenja i korištenja prostora te provedbe zahvata u prostoru Starogradskog polja.
 5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnine označene kao č.zem. 1763/7 k.o. Zastražišće.
 6. Prijedlog Zaključka o nekorištenju pravom prvokupa nekretnina označenih kao č. z. 811/2 i č.z. 811/3 k.o. Vrboska.
 7. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Jelsa.
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Jelsa.
 9. Prijedog Odluke o dopuni Plana postavljanja privremenih objekata.
 10. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Nova Poštica.
 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za postavljanje spomen – ploče i biste Rajmunda Luke Kuparea u Vrboskoj.

 

USVOJENI AKTI

01. Usvojeni Zapisnik IX. sjednice Vijeća

03. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Jelsa za 2014.-Prijedlog

04. Zaključak - izrada Konzervatorske podloge za izradu Izmena i dopuna PPUO Jelsa - SG Polje- Prijedlog (1)

05. Zaključak o prihvaćanju darovanja Đorđija Barbarića, Zastražišće - zadružni dom-Prijedlog

06. Zaključak o nekorištenju pravom prvokupa za kupnju nekretnina u Vrboskoj- Prijedlog

07. Odluka o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi-Prijedlog

08. Odluka izmjene i dopune Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Jelsa-Prijedlog

09. Prijedlog Odluke o dopuni Plana postavljanja privremenih objekata-Prijedlog

10. Odluka o izradi UPU Nova Poštica - Prijedlog

 

 

 

 


 

 

a_grb_2

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

grb_Jelse

O P Ć I N A   J E L S A

Općinsko vijeće

 USVOJENI DNEVNI RED 

VIII. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA

održane dana 7. travnja 2014. g. u Vijećnici “Obćinskog doma” u Jelsi

 

 1. Usvajanje zapisnika sa VII. sjednice Općinskog vijeća.
 2. Vijećnička  pitanja.
 3. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu i financijskog Izvješća Javne ustanove Agencija za upravljanje Starogradskim poljem za 2013.g.
 4. Prijedlog Odluke o visini naknade za novorođenčad na području Općine Jelsa.
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli novčanih sredstava Općine Jelsa na posebnom računu kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj Zagreb 2013.g.
 6. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja autokampa Solina -2, Vrboska.
 7. Prijedlog Odluke o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju Općine Jelsa.
 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju Izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Jelsa.
 9. Prijedlog Odluke o porezima Općine Jelsa.
 10. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu davanja javnih površina na privremeno korištenje.

 

USVOJENI AKTI

00.USVOJENI DNEVNI RED VIII. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA

01.ZAPISNIK SA VII. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA

03.Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i financijskog Izvješća Javne ustanove Agencija za upravljanje Starogradskim poljem za 2013.g.

04.Odluka o visini naknada za novorođenčad na području Općine Jelsa

05. Odluka o Izmjeni Odluke o raspodjeli novčanih sredstava Općine Jelsa na posebnom računu kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj Zagreb za 2013. godinu

06.Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja autokampa Solina -2, Vrboska.

07. Odluka o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju Općine Jelsa.

08. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Jelsa.

09. Odluka o porezima Općine Jelsa.

10. Odluka o uvjetima i načinu davanja javnih površina na privremeno korištenje.

 

 

a_grb_2

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

grb_Jelse

O P Ć I N A   J E L S A

Općinsko vijeće

 USVOJENI DNEVNI RED 

VII. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA

održane dana 25. ožuljka 2014. g. u Vijećnici “Obćinskog doma” u Jelsi

 

 1. Usvajanje zapisnika sa VI. sjednice Općinskog vijeća
 2. Vijećnička  pitanja.
 3. Prijedlog Zaključka o razmatranju Izvješća Načelnika za razdoblje lipanj-prosinac 2014.g.
 4. Prijedlog Zaključka o razmatranju Izvješća o radu za 2013.g. društva "jelkom" d.o.o.
 5. Prijedlog Zaključka o razmatranju Izvješća o radu za 2012/2013.g. i Plana i programa rada za 2013/2014 g. Dječjeg vrtića Jelsa.
 6. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Jelsa.
 7. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelsa.
 8. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna PPUOJ.
 9. Prijedlog Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Jelsa.
 10. Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu.
 11. Prijedlog Odluke o određivanju imena ulica i trgovina u naselju Vrboska.
 12. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Općine Jelsa.
 13. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu tržišne vrijednosti nekretnina.
 14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva na nekretnini u Republici Hrvatskoj državljanima kraljevine Norveške.
 15. Prijedlog Programa nabave i sufinanciranja sadnog materijala na području Općine Jelsa.
 16. Prijedlog Odluke o usvajanju usklađenja Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Jelsa.
 17. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jelsa u 2013.g.
 18. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jelsa za 2014.g.
 19. Prijedlog Zaključka o usaglašavanju s prijedlogom Hrvatskih cesta d.d. za privremeno odlaganje viška iskopa za gradnju državne ceste D-116.
 20. Prijedlog Zaključka o razmatranju zamolbe Vicka Buljubašića.
 21. Prijedlog Zaključka o razmatranju zahtjeva obitelji Carić.
 22. Prijedlog Odluke o razmatranju prijedloga za nagodbu Josipa Bunčuge.
 23. Prijedlog za izmjenu odluke o naknadi za novorođenčad.

 

USVOJENI AKTI

00.USVOJENI DNEVNI RED VII SJEDNICE VIJEĆA

01. Usvojeni zapisnik sa VI. sjednice Općinskog vijeća.

03. Zaključak o razmatranju Izvješća Načelnika za razdoblje lipanj–prosinac 2013.g.

04. Zaključak o razmatranju Izvješća o radu za 2013.g. društva „Jelkom“ d.o.o.

05. a) Zaključak o razmatranju Izvješća o radu za 2012/2013 g. i Plana i programa rada za 2013/2014 g. Dječjeg vrtića Jelsa.

05. b) Zaključak o razmatranju Izvješća o radu za 2012/2013 g. i Plana i programa rada za 2013/2014 g. Dječjeg vrtića Jelsa.

06. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Jelsa.

07. Odluka o izradi Izmjena i dopuna PPUO Jelsa

08. Odluka o dopuni Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna PPUO Jelsa (Rake -Svirče)

09. Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Jelsa.

10. Odluka o autotaksi prijevozu.

11. Odluka o određivanju imena ulica i trgova u naselju Vrboska.

12. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Općine Jelsa.

13. Odluka o imenovanuju Povjerenstva za procjenu tržišne vrijednosti nekretnina.

14. Zaključak o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva na nekretnini u Republici Hrvatskoj državljanima kraljevine Norveške.

15. Program nabave i sufinanciranja sadnog materijala na području Općine Jelsa.

16. Odluka o usvajanju usklađenja Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Jelsa.

17. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jelsa u 2013.g.

18. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jelsa za 2014.g.

19. Zaključak o usaglašavanju s prijedlogom Hrvatskih cesta d.d. za privremeno odlaganje viška iskopa za gradnju državne ceste D-116.

20. Zaključak o razmatranju zamolbe Vicka Buljubašića.

21. Zaključak o razmatranju zahtjeva obitelji Carić.

22. Odluka o razmatranju prijedloga za nagodbu Josipa Bunčuge.

23. Zaključak o razmatranju prijedloga za povećanje naknade za novorođenčad.

 

 

a_grb_2

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

grb_Jelse

O P Ć I N A   J E L S A

Općinsko vijeće

 USVOJENI DNEVNI RED 

VI. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA

održane dana 20. prosinca 2013. g. u Vijećnici “Obćinskog doma” u Jelsi

 

 1. Usvajanje zapisnika sa V. sjednice Općinskog vijeća.
 2. Vijećnička  pitanja.
 3. Prijedlog Proračuna Općine Jelsa za 2014.g.
 4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Jelsa za 2014.g.
 5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Jelsa za 2014.g.
 6. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Općine Jelsa za 2014.g.
 7. Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Jelsa za 2014.g.
 8. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.g.
 9. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014.g.
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli novčanih sredstava Općine Jelsa na posebnom računu kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj Zagreb za 2013.g.
 11. Prijedlog Zaključka o razmatranju zahtjeva društva Jelkom d.o.o. Vrboska za izdavanje suglasnosti na zaduživanje za nabavu vozila („kamion-smećar“).
 12. Prijedlog Zaključka o razmatranju zahtjeva društva Jelkom d.o.o. za izdavanje suglasnosti na zaduživanje za nabavu vozila ( „malo komunalno vozilo“).
 13. Prijedlog Zaključka o razmatranju zahtjeva društva Jelkom d.o.o. za izdavanje suglasnosti za prodaju čistilice.
 14. Prijedlog Zaključka o razmatranju Financijskog plana poslovanja društva Jelkom d.o.o. za 2014.g.
 15. Prijedlog Ugovora o otkupu zemljišta za odlagalište otpada „Prapatna“ od Dinka i Tomislava Gurdulića.

 

USVOJENI AKTI

00.USVOJENI DNEVNI RED VI SJEDNICE VIJEĆA

01. Usvojeni Zapisnik sa V. sjednice Vijeća

03. a) Proračun Općine Jelsa za 2014.g. i projekcija za 2015. i 2016.g

03. b) Obrazloženje stavki - Proračun 2014. i projekcija za 2015. i 2016.g.

04. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jelsa za 2014.g.

05. Program javnih potreba u kulturi Općine Jelsa za 2014.g.

06. Program javnih potreba u sportu Općine Jelsa za 2014. g.

07. Program socijalne skrbi Općine Jelsa za 2014.g.

08. Program izgradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Jelsa za 2014.g.

09. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014.g.

10. Odluka o Izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava Općine Jelsa na računu HBOR-a za 2013.g.

11. Zaključak o davanju suglasnosti Jelkom d.o.o., Vrboska za zaduživanje u za nabavu kamiona smećara

12. Zaključak o davanju suglasnosti Jelkom d.o.o. za zaduživanje za nabavu malog komunalnog vozila

13. Zaključak o davanju suglasnosti društvu Jelkom za prodaju čistilice - suglasnost prodaja čistilice

14. Zaključak povodom razmatranja Financijskog i Poslovnog plana društva Jelkom d.o.o. za 2014.g.

 

 

a_grb_2

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

grb_Jelse

O P Ć I N A   J E L S A

Općinsko vijeće

 USVOJENI DNEVNI RED 

V. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA

održane dana 20. studenoga 2013. g. u Vijećnici “Obćinskog doma” u Jelsi

 

 1. Usvajanje zapisnika sa IV. sjednice Općinskog vijeća.
 2. Vijećnička  pitanja.
 3. Odluka o prihvaćanju kapitalnog projekta ''Izgradnja i opremanje Općinske knjižnice i čitaonice Jelsa''.
 4. Odluka o raspodjeli novčanih sredstava na posebnom računu kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak.
 5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju povrata nekretnine označene kao č.zgr. 1763/7 k.o. Zastražišće , a temeljem Odluke skupštine zadruge „Za otok Hvar“ .
 6. Prijedlog Odluke o priključenje na komunalne vodne građevine.
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Plana postavljanja privremenih objekata.
 8. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb.
 9. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Odbora za odgoj, školstvo i mladež.
 10. Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Općine Jelsa u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase.
 11. Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Općine Jelsa u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.
 12. Zaključak o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Jelsa. -Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Jelsa.
 13. Informacija Načelnika o pravnim zastupanjima i pojedinim pravnim sporovima koji su u tijeku.
 14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju ulica i trgova u mjestu Jelsa.
 15. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora „Gradske kavane“ društvu „Marina Jelsa“ d.o.o., Jelsa.

 

USVOJENI AKTI

00.USVOJENI DNEVNI RED V SJEDNICE VIJEĆA

01. Usvojeni Zapisnik sa IV sjednica Vijeća

03. Odluka o prihvaćanju kapitalnog projekta Izgradnja i opremanje Općinske knjižnice i čitaonice Jelsa

04. Odluka o raspodjeli novčanih sredstava na računu HBOR-a za 2013.

05.Zaključak o prihvaćanju povrata nekretnine prenesene Zastražišće Poljoprivredna zadruga

06. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

07. Odluka o izmjeni Plana postavljanja privremenih objekata

08. Rješenje o dopuni Rješenja o izboru članova Odbora za zdravstvo i socijalnu skb

09. Rješenje o dopuni Rješenja o izboru članova Odbora za odgoj školstvo i mladež

10. Odluka o imenovanju predstavnika u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivrednog zemljišta

11. Odluka o imenovanju predstavnika u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na pljoprivrednom zemljištu RH

12. Zaključak o pokretanju izbora članova Savjeta mladih Općione Jelsa

14. Odluka i izmjenama i dopunama Odlukeo imenovanju ulica i trgova u mjestu Jelsa

15. Odluka o davanju u zakup Gradske kavane društvu Marina Jelsa d.o.o., Jelsa

 

 

a_grb_2

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

grb_Jelse

O P Ć I N A   J E L S A

Općinsko vijeće

 USVOJENI DNEVNI RED 

IV. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA

održane dana 7. listopada 2013. g. u Vijećnici “Obćinskog doma” u Jelsi

 

 1. Usvajanje zapisnika sa III. Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća.
 2. Vijećnička  pitanja.
 3. Izvješće Mandatne komisije.
  - Prijedlog Zaključak o razmatranju Izvješća Mandatne komisije.
 4. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju Odbora za izbor i imenovanje.
 5. Prijedlog Odluke o imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine Jelsa.
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja broj XVII. Ivan Dolac – Ivanković T2.
 7. Prijedlog Zaključka o pokretanju inicijative za razrješenje i imenovanje članova Školskog odbora Srednje škole Hvar.
 8. Prijedlog Odluke o pokretanju ciljane izmjene i dopune PPUO Jelsa.
 9. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jelsa za 2012.g.
 10. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Jelsa za 2012.g.
 11. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Jelsa za 2012.g.
 12. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi Općine Jelsa za 2012.g.
 13. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Jelsa za 2012.g.
 14. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012.g.
 15. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jelsa za 2013.g.
 16. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelsa za 2013.g.
 17. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Jelsa za 2013.g.
 18. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Jelsa za 2013.g.
 19. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Općine Jelsa za 2013.g.
 20. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.g.
 21. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013.g.
 22. Prijedlog Odluke o davanju u zakup i utvrđivanju uvjeta za davanje u zakup prostora ex. Gradske kavane i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja.
 23. Prijedlog Zaključka o podržavanju inicjative za osnivanje Radia Hvar.
 24. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj državljaninu kraljevine Norveške (Tore Moger).
 25. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj državljaninu kraljevine Norveške (Nils Halvor Stenhammer).
 26. Prijedlog Zaključka o davanju podrške projektu „Jelsa sigurna luka i kulturno središte„ za prijavu na Javni poziv raspisan od Ministarstva turizma.
 27. Prijedlog Zaključka o davanju podrške projektu „ Vrboska , sportsko rekreativno središte „ za prijavu na Javni poziv raspisan od Ministarstva turizma.
 28. Zaključak o proglašenju Etno eko sela Gromin dolac i davanja ovlaštenja Načelniku za poduzimanje svih daljnih potrebnih radnji.
 29. Zaključak o proglašenju Etno eko sela Pitve i davanja ovlaštenja Načelniku za poduzimanje svih daljnih potrebnih radnji.

 

USVOJENI AKTI

01. Usvojeni ZAPISNIK III.SJEDNICA VIJEĆA

03. Izvješće Mandatne komisije

03. B - Zaključak o razmatranju Izvješća Mandatne komisije

04. Rješenje o izmjenama Rješenja o osnivanju Odbora za izbor i imenovanje

05. Odluka o imenovanju Stozera zaštite i spašavanja Općine Jelsa

06.Odluka o izmjeni Odluke o izradi UPU-a broj XVII. IVAN DOLAC- Ivanković T2

07. Zaključak o pokretanju inicijative za razrješenje i imenovanje članova Školskog odbora SŠ Hvar

08. Odluka izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUO Jelsa

09. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelsa za 2012.god.

10. a) Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi OJ za 2012.god

10. b) Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi OJ za 2012.god

11. a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu OJ za 2012.god

11. b) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu OJ za 2012.god

12. a) Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi OJ za 2012.god

12. b) Zaključak o izvršenju Programa socijalne skrbi OJ za 2012.god

13. a) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture u OJ za 2012

13. b) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja kom.infrastrukture u OJ za 2012

14. a) Izvješće o izvršenju Programa održavanja kom. infrastruktrure za djel. iz čl. 22. Zakona

14. b) Zaključak o izvršenju Programa održavanja kom. infrastruktrure iz čl.22.Zakona

15. a) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelsa za 2013.g.

15. b) Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jelsa za 2013.g.-pregled izvršenja

15. c) Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

15. d) Izvještaj o zaduženju -jamstvu-suglasnosti na dan 30.06.2013.

16. a) Izmjene i dopune Proračuna Općine Jelsa za 2013.g. i projekcija 2014.-2015.g.-obrazloženje stavki

17. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Opcine Jelsa za 2013.g.

18. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Općine Jelsa za 2013.g.

19. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Općine Jelsa 2013.g.

20. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Jelsa za 2013.g.

21. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz cl.22. UOKG u 2013.

22. Odluka o raspisivanju javnog natjećaja za zakup Gradske kavane

23. Zaključak o podržavanju inicijative za osnivanje Radia Hvar

24. Zaljučak o davanju suglasnosti za stjecanje prava vl. nekretnine u RH - Tore Moger, državljanjina Kraljevine Norveške

25. Zaključak o davanju suglasnosti za stjecanje prava vl. nekretnine u RH, N. H. Stenhammer i A. K. Holen, državljana Kraljevine Norveške

26. Zaključak o davanju podrške projektu Jelsa sigurna luka

28. Zaključak o pokretanju inicijative za proglašenje naselja Gromin Dolac eko-etno selom

29. Zaključak o pokretanju inicijative za proglašenje naselja Pitve etno-eko selom

 

 

a_grb_2

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

grb_Jelse

O P Ć I N A   J E L S A

Općinsko vijeće

 USVOJENI DNEVNI RED 

III. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA

održane dana 7. kolovoza 2013. g. u Vijećnici “Obćinskog doma” u Jelsi

 

 1. Usvajanje zapisnika sa II. sjednice Općinskog vijeća.
 2. Vijećnička  pitanja.
 3. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Jelsa za 2013.g.
 4. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Spltisko-dalmatinske županije.
 5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju donacije skulpture „Tovar“ rad Ivana Škrmete i određivanju lokacije za postavljanje skulpture „Tovar“.
 6. Prijedog Zaključka o prihvaćanju pisma namjere Općine Brdovac o suradnji sa Općinom Jelsa.
 7. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na potpis Idejnog rješenja za sidrište uvale Lovišta na otoku Šćedru.

 

USVOJENI AKTI

00.USVOJENI DNEVNI RED III SJEDNICE VIJEĆA

01. Usvojeni Zapisnik sa II. sjednica vijeća

03. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Jelsa za 2013.g.

04. Zaključak o davanju mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna PP SDŽ

05. Zaključak o prihvaćanju donacije skulpture Tovar rad Ivana Škrmete

06. Zaključak o privaćanju pisma namjere Općine Brdovec o suradnji s Općinom jelsa

07. Zaključak o razmatranju zahtjeva društva SIDRO d.o.o., Split

 

 

a_grb_2

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

grb_Jelse

O P Ć I N A   J E L S A

Općinsko vijeće

 USVOJENI DNEVNI RED 

II SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA

održane dana 28. lipnja 2013. g. u Vijećnici “Obćinskog doma” u Jelsi

 

 1. Usvajanje zapisnika sa I. Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća.
 2. Vijećnička  pitanja.
 3. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.
 4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za financije i proračun.
 5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za urbanizam.
 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za turizam i ugostiteljstvo.
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za poljodjelstvo.
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za kulturu.
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za sport.
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za odgoj , školstvo i mladež.
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb.
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za ekologiju i zaštitu okoliša.
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja.
 14. Prijedlog Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja.
 15. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu štete nastale elementarnom nepogodom.
 16. Prijedlog Zaključka o razmatranju Financijskog izvješća o poslovanju društva Hvarski vodovod d.o.o. za 2012.g.
 17. Prijedlog Zaključka o razmatranju Financijskog izvješća o poslovanju društva “Jelkom“ d.o.o. za 2012.g.
  - Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Skupštini društva “ Jelkom“ d.o.o. Vrboska, za donošenje odluke o rasporedu dobitka iz 2012.g.
  - Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Skupštini društva “ Jelkom“ d.o.o. Vrboska, za donošenje odluke o uporabi dobitka iz 2012.g.
 18. Prijedlog Zaključka o razmatranju Financijskog izvješća o poslovanju društva Jelsa plus d.o.o. za 2012.g.
 19. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana postavljanja privremenih objekata.
 20. Razmatranje ponude Davora Malića, iz Zavale, za kupnju nekretnina označenih kao č.zgr. 356., čest. zem. 4078/109 i 4078/115 k.o. Pitve (otok Šćedro) korištenjem prava prvokupa, sukladno Zakonu o otocima i Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
 21. Mišljenje Ministarstva prostornog uređenja o nadležnosti za utvrđivanje izdvojenih područja naselja, od svibnja 2013.g.

 

USVOJENI AKTI

01. Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Jelsa, 12.06.2013.g.

03. Rješenje o imenovanju Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

04. Rješenje o imenovanju Odbora za financije i proračun

05.Rješenje o imenovanju Odbora za urbanizam

06. Rješenje o imenovanju Odbora za turizam

07. Rješenje o imenovanju Odbora za poljodjelstvo

08. Rješenje o imenovanju Odbora za kulturu

09. Rješenje o imenovanju Odbora za sport

10. Rješenje o imenovanju Odbora za odgoj, školstvo i mladež

11. Rješenje o imenovanju Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb

12. Rješenje o imenovanju odbora za ekologiju i zaštitu okoliša

13. Rješenje o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja

14. Rješenje o imenovanju Vijeća za koncesijska odobrenja

15. Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu štete nastale elementarnom nepogodom na području Općine Jelsa

16. Zaključak o razmatranju Financijskog izvješća o poslovanju društva Hvarski vodovod d.o.o., Jelsa za 2012.g.

17. Zaključak o razmatranju financijskog izviješća o poslovanju društva Jelkom, d.o.o., Vrboska za 2012.g.

18. Zaključak o razmatranju financijskog izviješća o poslovanju društva Jelsa plus, d.o.o., Jelsa za 2012.g.

19. Odluka o izmjenama i dopunama Plana postavljanja privremenih objekata.

20. Zaključak o nekorištenju pravom prvokupa.

 

 

a_grb_2

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

grb_Jelse

O P Ć I N A   J E L S A

Općinsko vijeće

 USVOJENI DNEVNI RED 

I. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA

održane dana 12. lipnja 2013. g. u Vijećnici “Obćinskog doma” u Jelsi

 

 1. Izbor Mandatne komisije.
 2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata,
  - utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika;
  - svečana prisega članova predstavničkog tijela.
 3. Izbor odbora za izbor i imenovanja.
 4. Izbor predsjednika i potpredsjednika predstavničkog tijela.

 

USVOJENI AKTI

00 USVOJENI DNEVNI RED KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA

01. Rješenje o osnivanju Mandatne komisije Općinskog vijeća

02. Izvješće mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća

03. Rješenje o osnivanju Odbora za izbor i imenovanje

04. a.) rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Jelsa

04. b.) rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Jelsa

 

 


12.06.2013. - Održana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Jelsa.

Novo konstituirano Vijeće broji 13 članova:

 

1. Jakša Marić , predsjednik

2. Sebastijan Tomić, zamjenik predsjednika

3. Toni Matković, zamjenik predsjednika

4. Andro Blašković

5. Jadran Caratan

6. Metkior Ćurin

7. Gordan Dragičević

8. Jure Gurdulić

9. Dragan Makijanić

10. Marin Milevčić

11. Ivica Plenković

12. Mario Skelin

13. Nikica Šišejković


a_grb_2

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

grb_Jelse

O P Ć I N A   J E L S A

Općinsko vijeće

 USVOJENI DNEVNI RED 

 XXXVII.  SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA

održane 23. ožujka 2013 .g.  u prostorijama  Vijećnice „Obćinskog doma“ u Jelsi

 

 1. Usvajanje zapisnika s XXXVI. sjednice Općinskog vijeća.
 2. Vijećnička  pitanja.
 3. Prijedlog Statuta Općine Jelsa.
 4. Prijedlog Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća   Općine Jelsa.
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu.
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana postavljanja privremenih objekata.
 7. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Vrboska –Jug.
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama  Odluke o pristupanju davanju u zakup poslovnog prostora ex. „Gradske kavane“.
 9. Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika JUO Općine Jelsa
 10. Razmatrenje  Zahtjeva  društva Jelkom d.o.o. za izdavanje pismene suglasnosti za   raspolaganjem imovinom društva vrijednijom od 200. 000, 00 kn i za preuzimanje   pojedinačnih obveza u iznosu većem od 200.000,00 kn.
 11. Razmatranje zahtjeva Veljka Drinkovića za naknadom štete.
 12. Izvješće o radu Muzeja Općine Jelsa za 2013. g. sa rasporedom prihoda i rashoda za 2012.g. i Strateškim planom 2012.- 2016. godine.
 13. Prijedlog Zaključka o davanju podrške projektu Istraživačko-edukativni centar, predlagatelja Mile Barišić i Ivana Skelina.
 14. Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o DVD –u Jelsa (od 05.03.2013.)

 

USVOJENI AKTI

01. ZAPISNIK SA 37.  SJEDNICE VIJEĆA-23.03.2013.

03. STATUT OPĆINE JELSA

04. POSLOVNIČKA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA

05. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu

06. a_ Odluka o izmjeni i dopuni Plana postavljanja privremenih objekta

06. b) GRAFIČKI PRIKAZI - PLAN POSTAVLJANJA PRIVREMENIH OBJEKATA

07. Odluka o izradi UPU-a poslovne zone Vrboska-Jug

08. Odluka o izmjenama Odluke o pristupanju davanju u zakup prostora ex. Gradske kavane u Jelsi

09. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika JUO Općine Jelsa

10. a_ Zaključak u vezi zahtjeva Jelkom d.o.o. za izdavanje suglasnosti  za prodaju čistilice

10. b_ Zaključak o odbijanju zahtjeva Jelkom d.o.o., za izdavanje suglasnoti za kupnju nove čistilice