Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

Javni pozivi za prijavu projekata udruga za 2022. godinu

Godišnji plan javnih natječaja za financiranje i ugovaranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Jelsa za 2022. godinu

I.

Ovim Godišnjim planom javnih natječaja za financiranje i ugovaranje projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Jelsa (u daljnjem tekstu: Godišnji plan) planira se raspisivanje javnih natječaja tijekom 2022. godine.

Godišnji plan sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i planiranom vremenu objave javnog natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namjenjenom za financiranje pojedinog programa, odnosno projekta, očekivanom broju programa i projekata koji će se ugovoriti za financiranje, i ovisno o vrsti javnog natječaja, druge podatke.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja utvrđuje se u Tablici koja je sastavni dio ovog Plana.

II.

Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti na službenoj stranici Općine Jelsa, www.jelsa.hr.

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content