Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

Obavijest o početku postupka nove katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina

Temeljem Ugovora potpisanog između Državne geodetske uprave i tvrtke Cadcom d.o.o iz Zagreba, obavještavamo sve vlasnike i ovlaštenike na zemljištima koja se nalaze na području Općine Jelsa u katastarskoj općini Jelsa, o početku postupka nove katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina.

Pogodnosti koje pruža nova katastarska izmjera su trajno rješavanje pitanja granica svojeg vlasništva, razvrgnuće suvlasničkih odnosa te legalizacija neevidentiranih dogovornih nagodbi, zamjene, kupoprodaje, nasljeđivanja i sl., raščišćavanje i prijenos, odnosno registracija prava vlasništva (na sebe, djecu ili  treće osobe). U postupku katastarske izmjere prikupljaju se i podaci o nositeljima prava na nekretninama na temelju raspoloživih dokumenata (zemljišne knjige, katastra zemljišta i dr.), kao i izjava zainteresiranih stranaka.

Prema članku 46. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, nositelji prava na zemljištu na području na kojemu se provodi katastarska izmjera  dužni su u roku koji je određen odlukom o katastarskoj izmjeri vidljivim trajnim oznakama označiti granice zemljišta, na kojemu imaju pravo vlasništva ili druga prava ili kojim upravljaju (upravitelj općih, javnih i drugih dobara).

Nositelji prava na zemljištu kojima su osobni podaci (ime, prezime, adresa) evidentirani u katastru i/ili zemljišnoj knjizi će pisanim putem biti pozvani na obilježivanje granica zemljišta sukladno planu obilježavanja. Ostale nositelje prava koji nisu upisani ili su im podaci neispravno navedeni (adresa) pozivamo da nas kontaktiraju kako bi ih mogli obavijestiti o terminu terenskog uviđaja.

Svi zainteresirani detaljne informacije o postupku katastarske izmjere te o pravima i obavezama koje imaju dobiti će na javnim tribinama te putem objava na web stranicama JLS-a i web stranici projekta visegodisnjiprogram.dgu.hr.

Za sve dodatne informacije možete se javiti na dolje navedenu adresu elektroničke pošte:

  • Općina Jelsa, za dio k.o.Jelsa; email: jelsa@cadcom.hr


PRILOG: KARTA PODRUČJA

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content