Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

Protokol o naknadi šteta koje nastaju kao posljedica prometnih i drugih nesreća u kojima je sudjelovala divljač

UVOD

Ovim se protokolom uređuje način utvrđivanja odgovornosti, izvida i procjene štete, vrijednosti nastale štete i naknade za štetu čija je posljedica materijalna šteta na cestovnim i željezničkim vozilima ili smrt, teška tjelesna ozljeda ili ozljeda sudionika prometne nesreće koja je nastala na javnim cestama ili javnim prometnim površinama i željezničkim prugama, osim na autocestama i javnim cestama, prometnim površinama i željezničkim prugama koje su unutar područja obuhvaćenog Programom zaštite divljači (PZD) za koje je odgovorna jedinica lokalne samouprave (JLS).
Financijska sredstva za isplatu naknade šteta i troškove obrade šteta osigurala bi se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske.
Postupanje u vezi s rješavanjem odštetnih zahtjeva i šteta organizira i provodi Hrvatski lovački savez te druge stručne osobe koje on ovlasti.
Protokol o rješavanju šteta obuhvaća postupke koji se odnose na:

  • postupanje u slučaju nastanka štetnog događaja
  • odštetni zahtjev (prijava štete)
  • izvid i procjenu štete
  • utvrđivanje iznosa štete
  • utvrđivanje osnovanosti odštetnog zahtjeva
  • naknadu štete.


POSTUPANJE U SLUČAJU NASTANKA ŠTETNOG DOGAĐAJA
Vozač vozila koji je sudjelovao u prometnoj nesreći koja je uzrokovana naletom vozila na divljač ili naletom divljači na vozilo i koja je nastala na javnoj cesti ili javnoj prometnoj površini dužan je neodgodivo pozvati nadležnu policijsku postaju i do dolaska policije ostati na mjestu događaja, a u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama te Odlukom i Rješenjem Ustavnog suda RH ako nema ozlijeđenih osoba i ako je to moguće, dužan je odmah ukloniti vozilo s kolnika i omogućiti nesmetano odvijanje prometa te poduzeti sve što je u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu prometne nesreće i da se omogući normalan tok prometa. Također, dužan je nastojati da se ne mijenja stanje na mjestu prometne nesreće i da se sačuvaju postojeći tragovi, uz uvjet da poduzimanje tih mjera ne ugrožava sigurnost prometa.

Iznimno, vozač vozila i osoba koja je pozvala policiju može se privremeno udaljiti s mjesta događaja samo ako joj je potrebna liječnička pomoć ili radi pružanja pomoći drugim ozlijeđenim osobama.
Policija će neodgodivo o nastanku prometne nesreće u kojoj je sudjelovala divljač pozvati lovoovlaštenika koji je nadležan za to područje.

Policija obavlja očevid prometne nesreće na mjestu događaja te utvrđuje odgovornost za prometnu nesreću u kojoj je sudjelovala divljač.

Predstavnik lovoovlaštenika dužan je odazvati se policiji i neodgodivo doći na mjesto prometne nesreće, a ako je to moguće, i napraviti fotografije mjesta prometne nesreće, oštećenog vozila kao i divljači u slučaju kada je ona ostala na mjestu prometne nesreće ili u neposrednoj blizini te ostataka divljači i tragova divljači ako se divljač udaljila s mjesta nesreće.

Predstavnik lovoovlaštenika organizirat će zbrinjavanje ili uklanjanje divljači.


ODŠTETNI ZAHTJEV (PRIJAVA ŠTETE)
Oštećena osoba odštetni zahtjev (prijavu štete) podnosi Hrvatskom lovačkom savezu na jedan od načina:

  • elektroničkom poštom na adresu prijava.stete@hls.t-com.hr
  • pisanim putem na adresu Hrvatski lovački savez, 10 000 Zagreb, Vladimira Nazora 63.

Oštećena osoba odštetni zahtjev podnosi na obrascu koji je dostupan na internetskim stranicama Hrvatskog lovačkog saveza www.hls.com.hr.

Oštećena osoba odštetni zahtjev podnosi neodgodivo, a najkasnije u roku od 5 dana od dana saznanja za nastanak štetnog događaja.

Hrvatski lovački savez nakon zaprimljenog odštetnog zahtjeva neodgodivo će obavijestiti oštećenu osobu o načinu izvida i procjeni štete na cestovnom ili željezničkom vozilu te je uputiti na kontakt-centar za izvid i procjenu štete.

Oštećena osoba dužna je Hrvatskom lovačkom savezu dostaviti potvrdu policije ili službenu zabilješku o nastaloj prometnoj nesreći i to neodgodivo nakon što joj policija izda ili uruči takav dokument, a koji je preduvjet za utvrđivanje osnovanosti odštetnog zahtjeva i ostvarivanje prava na naknadu štete.

U slučaju prometne nesreće u kojoj je sudjelovala divljač ne vrijede pravila europskog izvješća o nesreći koje se sastavlja bez policije i isto nije dokaz o nastanku prometne nesreće u kojoj je sudjelovala divljač.
Pravo na naknadu štete koju prouzroči divljač na cestovnim vozilima i željezničkim vozilima imaju oštećene osobe koje nastanak štetnog događaja dokazuju potvrdom ili službenom zabilješkom koju izdaje policija.

Osnovanost odštetnog zahtjeva utvrđuje Hrvatski lovački savez i druge stručne osobe koje odredi.

IZVID I PROCJENA ŠTETE
Izvid i procjenu štete na vozilima (materijalne štete) obavljaju stručne osobe koje ovlasti Hrvatski lovački savez. Procjenu štete čija je posljedica smrt, teška tjelesna ozljeda ili ozljeda sudionika prometne nesreće u kojoj je sudjelovala divljač obavljaju stručne osobe (liječnik cenzor) koje je ovlastio Hrvatski lovački savez. Izvid i procjena štete obavljaju se na teritoriju Republike Hrvatske, i to na način da se oštećena osoba obrati ovlaštenim osobama za izvid i procjenu štete koje je odredio Hrvatski lovački savez, a kontakt tih osoba dostupan je na internetskim stranicama Hrvatskog lovačkog saveza www.hls.com.hr. Hrvatski lovački savez ili stručna osoba koja je provela izvid i procjenu štete na vozilu dostavit će elektroničkim putem, a iznimno, ako to situacija zahtijeva, putem osobnog uručivanja ili putem pošte dokument o izvidu i procjeni štete na vozilu, koji će sadržavati, osim podataka o oštećenoj osobi i vozilu, popis svih oštećenja s naznakom načina popravka tih oštećenja i procjenom vrijednosti štete. Izvid i procjena štete na vozilu obavlja se primjenom međunarodnog sustava Audatax. Pregled ozlijeđene osobe obavlja se primjenom medicinskih postupaka i pravila koja se primjenjuju u Republici Hrvatskoj.

OBVEZE LOVOOVLAŠTENIKA
Osoba ovlaštena od lovoovlaštenika na čijem je području nastala šteta dužna je na poziv policije ili druge osobe neodgodivo izaći na mjesto nastanka prometne nesreće u kojoj je sudjelovala divljač te pregledom mjesta utvrditi je li u prometnoj nesreći sudjelovala divljač, postoje li oštećenja na vozilu i ima li ozlijeđenih osoba.

Osoba koju je ovlastio lovoovlaštenik na čijem je području nastala šteta sastavit će internu zabilješku o prometnoj nesreći koja mora najmanje sadržavati podatke o mjestu, datumu i satu nastanka prometne nesreće, registracijskoj oznaci vozila koje je oštećeno zbog sudjelovanja divljači i vrstu divljači, a ako je moguće, i snimiti fotografije mjesta prometne nesreće, oštećenog vozila, kao i divljači u slučaju kada je ona ostala na mjestu prometne nesreće ili se nalazi u neposrednoj blizini.

Fotografije je moguće snimiti mobilnim uređajem ili fotoaparatom.
Lovoovlaštenik će na temelju raspisa Hrvatskog lovačkog saveza i županijskih lovačkih saveza u roku koji odrede županijski lovački savezi dostaviti županijskim lovačkom savezima, a oni Hrvatskom lovačkom savezu, popis osoba s podacima o imenu i prezimenu i broju telefona ili mobitela koje lovoovlaštenik odredi, a koje će biti dostupne na poziv policije ili druge osobe neodgodivo doći na mjesto prometne nesreće u kojoj je sudjelovala divljač.

Hrvatski lovački savez o osobama i kontakt-podacima osoba koje je ovlastio lovoovlaštenik dostavit će jedinstvenu obavijest Ministarstvu unutarnjih poslova s ciljem da se policiji omogući kontaktiranje lovoovlaštenika u slučaju nastanka prometne nesreće u kojoj je sudjelovala divljač.

NAKNADA ŠTETE
Hrvatski lovački savez i osobe koje odredi utvrđuju visinu naknade štete na temelju dokumenta izvida i procjene štete izrađenih po međunarodnom sustavu Audatax ili prema dokumentima koji se odnose na popravak vozila (račun popravka izdan od osobe [obrt/trgovačko društvo] koje obavlja djelatnost popravka vozila.
Hrvatski lovački savez će oštećenoj osobi dostaviti dokument o iznosu naknade štete u roku najkasnijem od 30 dana od dana zaprimanja odštetnog zahtjeva i potvrde ili službene zabilješke policije.

ISPLATA NAKNADE ŠTETE
Naknada štete isplaćuje se s posebnog računa Hrvatskog lovačkog saveza isključivo oštećenoj osobi, i to na transakcijski račun (tekući ili žiro-račun) kod financijske institucije (banka).

Isplatom naknade štete prestaju sva prava oštećene osobe po osnovi te štete, i to prema lovoovlašteniku, Hrvatskom lovačkom savezu i Republici Hrvatskoj.

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content