• jelsa1.jpg
  • jelsa2.jpg
  • jelsa3.jpg

Poziv i prijedlog dnevnog reda XXIII sjednice općinskog vijeća Jelsa
Poziv za nastavak XXIII sjednice općinskog vijeća Jelsa
USVOJENI DNEVNI RED XXIII. SJEDNICE VIJEĆA

03. a) Izmjene i dopune Proračuna Općine Jelsa za 2016.g. i projekcija za 2017.i 2018.g.
03. b) Izmjene i dopune Proračuna Općine Jelsa za 2016.g. - obrazloženje
04. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2016.g.
05. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Jelsa za 2016.g.
06. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi 2016.Općine Jelsa za 2016.g
07. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastruktureza djelatnosti iz čl. 22. Zakona o kom. gosp. u 2016.g.
08. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.g.
09. a) Poračun Općine Jelsa za 2017.g.i projekcije za 2018. i 2019.g.
09. b) Proračun Općine Jelsa za 2017.g. -obrazloženje
09. c) Proračun Općine Jelsa za 2017.g.-plan razvojnih programa
10. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jelsa za 2017.g.
11. Program javnih potreba u kulturi Općine Jelsa za 2017. g
12. Program javnih potreba u sportu Općine Jelsa za 2017.g
13. Program socijalne skrbi Općine Jelsa za 2017.g
14. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o kom. gosp.u 2017.g.
15. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Jelsa za 2017.g
16. Odluka o kratkoročnom zaduživanju
17. Odluka o otkupu dijela nekretnine označene kao č. zem. 831. i 832. k o Jelsa
18. Odluka o zamjeni nekretnina označeče kao č-zem. 1013-3,1013-2,831 i 832 k.o. Jelsa
19. Odluka o namjeni prostora na prvom katu zgrade označene kao 585-1 k.o. Jelsa
20. Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijene usluga u Dječjeg vrtića Jelsa
21. Prijedlog Odluke o uvjetima i mjerilima za određivanje visine naknade za dodjelu grobnih mjesta u Jelsi
22. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja Općine Jelsa od 2015.-2020.g.
23. a) Zaključak o usvajanju Analize stanja CZ i Plana razvoja CZ za 2016
23. b) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jelsa u 2016.
23. c) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Jelsa
25. Odluka o potvrđivanju projekta uređenja Trga Tome Gamulina


Proračun 2016. - izmjene Prosinac
Proračun 2016. - izmjene Prosinac - obrazloženje2016. - izmjene Prosinac - obrazloženje
Proračun 2017. - obrazloženje2017. - obrazloženje
Proračun 2017. - Odluka o izvršavanju2017. - Odluka o izvršavanju
Program izgr. obj. kom. infr. - 2016. - izmjena Prosinac
Program javnih potreba u kulturi za 2016. - izmjene - Prosinac
Program javnih potreba u sportu za 2016 - izmjene Prosinac
Program odrz. komunalne infrastrukture - 2016.g.- izmjene Prosinac
Program socijalne skrbi 2016. - izmjene Prosinac